Copyright 2013-2021 - Ark des Verbonds  Oost Sidelinge 15c, 3043 JH, Rotterdam Rek: NL90RABO0121770974  Kvk: 09205171 RSIN: 8530.51.550 024 6635856 / 06 86491177 info@arkadeliansa.com Copyright 2013-2020 - Stichting de uittrekweg  Oost Sidelinge 15c, 3043 JH, Rotterdam Rek: NL91RABO0138863520  Kvk: 58465383 RSIN: 8530.51.550 info@stichtingdeuittrekweg.com 010-2268839 Copyright 2013-2021 - Ark des Verbonds  Oost Sidelinge 15c, 3043 JH, Rotterdam Rek: NL90RABO0121770974  Kvk: 09205171 RSIN: 8530.51.550 024 6635856 / 06 86491177 info@arkadeliansa.com Copyright 2013-2020 - Stichting de uittrekweg  Oost Sidelinge 15c, 3043 JH, Rotterdam Rek: NL91RABO0138863520  Kvk: 58465383 RSIN: 8530.51.550 info@stichtingdeuittrekweg.com 010-2268839 Copyright 2013-2021 - Ark des Verbonds  Oost Sidelinge 15c, 3043 JH, Rotterdam Rek: NL90RABO0121770974  Kvk: 09205171 RSIN: 8211622585 024 6635856 / 06 86491177 info@arkadeliansa.com
Wat kun je verwachten? ZONDAG        Tijd: 15:00uur t/m 18:00uur Op zondag hebben we Eredienst met lofprijs en aanbidding. We ontmoeten elkaar om samen God te eren, Hem te danken voor al het goede. Dagindeling: 1. GEBED: Dankzegging: We bedanken God voor alle zegeningen die hij ons schenkt. Gebed van toenadering. In dit gebed naderen wij God als Zijn gemeente met geheel onze aanwezigheid. Wij belijden onze zonden en overtredingen voor Gods aangezicht. Gebed om verlichting met de Heilige Geest. We doen een beroep op de hulp van de Heilige Geest, opdat het Woord van God dat wordt verkondigd, kan worden begrepen en ook in de praktijk van het dagelijks leven kan worden gebracht. Voorbede. In het Hebreeuws is het woord voorbede afkomstig van Saphat, dat voorspraak betekent. Dus op het moment dat de predikant of evangelist de voorbede leidt, offert hij zichzelf op als een ’voorspreker’ voor andere mensen. Hij brengt al het lijden en de worstelingen van de gemeente voor Gods aangezicht.  2. TWEETALIGE GEMEENTE:                                                                                                                                                 Ark des Verbond is een Christelijke gemeente waar vaak in het Papiaments gepredikt wordt (af en toe in een andere taal) en vertaald in het Nederlands. 3. LOFPRIJZING:                                                                                                                                                            Muziek tijdens de kerkdiensten is een belangrijk onderdeel van de liturgie. Hiermee wordt lof en dankbaarheid aan God gebracht. Muziek troost, bemoedigt en helpt in moeilijke momenten van het leven. 4. BEMOEDIGINGSWOORD: Elkaar bemoedigen is een deel van onze Eredienst. De Heilige Geest van God woont in ons en hij verlangt zich uit te drukken, door ons heen naar elkaar, in een wederzijdse bediening van bemoediging. Elkaar bemoedigen is de samenbindende kracht om eenheid te creëren.                  Eenheid in lichaam en Geest. Efez. 4:1-6 zegt: ‘’1 Zo roep ik, de gevangene in de Heere, u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent, waardig is, 2in alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen,  3en u te beijveren om de eenheid van de Geest te bewaren door de band van de vrede: 4 één lichaam en één Geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping, 5 één Heere, één geloof, één doop, 6 één God en Vader van allen, Die boven allen en door allen en in u allen is.” 5. PREEK:                                                                                                                                                                      Iedere zondag organiseren we laagdrempelige kerkdiensten waarin we Gods Woord horen. De predikant predikt een boodschap vanuit de Evangelie van Jezus Christus. 6. DANKOFFERANDE:                                                                                                                                                                        De dankofferande wordt uitgesproken nadat de collecte is ingezameld. Het doel van dit gebed is om de dank aan God uit te spreken voor Zijn zegeningen, de gaven van de gemeente aan God te doen toekomen en om te vragen of de gaven ten nutte zullen zijn voor het werk Gods. 7. FELLOWSHIP: (met gratis eten en drinken) Na de dienst gaan we samen fellowshippen. Iedere zondag hebben we Agape dinner. Agape dinner is een gezamenlijke gratis maaltijd, gedeeld door christenen. DINSDAG: Tijd: 19:00uur t/m 22:00uur Op dinsdag hebben we bidstond met proclamatie.                                                                                                   Tijdens de bidstond bidden we speciaal voor alles wat er leeft binnen de gemeente. Er is tijd om God groot te maken, voor en met elkaar te bidden, om zorg en vreugde te delen in gebed, een lied of een woord. DONDERDAG:      Tijd: 19:00uur t/m 22:00uur Op donderdag hebben we bijbelstudie.                                                                                                                             We leren op een eenvoudige en multi-mediale manier de Bijbel en de God van de Bijbel beter kennen.