Copyright 2013-2020 - Stichting de uittrekweg Oost Sidelinge 15c, 3043 JH, Rotterdam Rek: NL91RABO0138863520 Kvk: 58465383 RSIN: 8530.51.550 info@stichtingdeuittrekweg.com 010-2268839
Organisatie Stichting the Blossom is een religieuze organisatie, waar mensen omzien naar elkaar. Dat doet wij sinds 2009, steeds op een manier die past bij de tijd. Wij dienen onder de Visie van Efeziërs 2: 19-20 en op deze manier zet de gemeente zich in om meer zielen te brengen naar de Heer. Deze Apostolische/Profetische gemeente in Rotterdam gaat uit van de eigen kracht van de mens en wil mensen helpen zichzelf te helpen. Bestuurssamenstelling: Het bestuur bestaat uit een voorzitter (Districtsapostel) met nog 2 bestuursleden, een secretaris (Opziener) en een penningmeester. Bezoldiging: Geen enkele bestuurslid wordt bezoldigd. De zielzorg en organisatorische taken in de gemeenten worden vrijwillig vervuld. Alle kerkelijke handelingen en zegeningen, bijvoorbeeld doop- handelingen, huwelijksvoltrekkingen of rouw- plechtigheden worden kosteloos verricht. Besturen: Voorzitter: Apostel Ellery Nepomuceno Telèfoon: 024-6683556 of 06-86491177 Bestuurslid: Hensley Nepomuceno Sharine Bazoer Secretaris: Annelies Lai Penningmeester: Jeanne Thomas Algemene gegevens kerkelijk bureau: Geregistreerd onder Stichting the Blossom p/a Oost Sidelinge 15 C 3043JH Rotterdam T. 06-86491177 RSIN: 821162585 Kvk: 09205171 SBI-code: 94911 Onze doelen: Wij dienen in de Apostolisch/Profetische zalving door middel van genezing en bevrijding. Doel: 1. Het bezoeken van zieken en bejaarden alsmede zorgen voor daklozen, weduwen en wezen. 2. Het bezoeken van gedetineerden alsmede verzorging en begeleiding van (ex)gedetineerden bij terugkeer in de maatschappij. 3. Het ontwikkelen, uitvoeren , evalueren en organiseren van activiteiten welke bijdragen aan de vorming van jeugd en volwassenen op christelijk gebied. 4. Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Onze werkwijze : Evangelisatie, opbouwen, toerusten en uitzenden. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het volle Evangelie van Jezus Christus te prediken, het organiseren van conventies en conferenties waar het christelijk leven van eenieder die het woord gelooft en naleeft bevorderd zal worden, alsmede het op iedere andere wijze verkondigen van het Evangelie van Jezus Christus. Hoofdlijnen beleidsplan: Kerkdiensten In de kerkdienst staat de woordverkondiging centraal, die plaatsvindt door lekenpredikers met een priesterlijk ambt. De diensten vinden op dinsdag , donderdag en zondag plaats. Daarnaast is er veel aandacht voor zang en muziek. Verder werken we samen met Stichting de Uittrekweg om extra hulp te kunnen verlenen. Deze Stichting is niet beoogt op winst maar in het verlenen van zorg en begeleiding in de ruimste zin van het woord. Bekijk de site voor meer informatie: www.stichtingdeuittrekweg.com Pastorale zorg Naast de wekelijkse kerkdiensten op dinsdag , donderdag en zondagavond, is er ook aandacht voor de pastorale zorg van de individuele gelovige. Degenen die daar behoefte aan hebben, kunnen altijd een beroep doen op een ambtsdrager binnen de kerkgemeente. Muziek Muziek speelt een belangrijke rol. Het gemeenteleven wordt onder andere vorm gegeven door verschillende manieren van muziekbeoefening, zoals piano, drummen of andere instrumenten maar soms ook m.b.v. beamer projectie. Muziek tijdens de kerkdiensten is een belangrijk onderdeel van de liturgie. Hiermee wordt lof en dankbaarheid aan God gebracht. Muziek troost, bemoedigt en helpt in moeilijke momenten van het leven. Offeren Onze Apostolische en Profetische Kerk is geheel financieel onafhankelijk. Zij heft geen kerkbelasting of andere contributies van haar leden. Of en hoeveel iemand offert wordt niet gecontroleerd. De leden kunnen zich, gebaseerd op de Bijbel (Maleachi 3:10), oriënteren op het “tiende deel”. Overige inkomsten Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door : 1. opbrengsten van activiteiten 2. subsidies en donaties 3. hetgeen de stichting door erfstelling, legaat, schenking, of op enigerlei andere wijze wettig verkrijgt. Besteding van de middelen De kerk streeft ernaar om met een zo klein mogelijk bestuursapparaat te werken. Het grootste deel van de ontvangsten is bestemd voor de bouw en het onderhoud van de kerkgebouw en komt dus rechtstreeks weer ten goede aan de gemeente. Ook aan de missiearbeid wordt een deel van het kerkbudget besteed. Daarnaast worden alle kosten die de Stichting the Blossem maakt hiermee gefinancierd. De controle van de kerkelijke ontvangsten en uitgaven wordt door een onafhankelijke boekhouder uitgevoerd.
Copyright 2013-2021 - Ark des Verbonds Oost Sidelinge 15c, 3043 JH, Rotterdam Rek: NL90RABO0121770974 Kvk: 09205171 RSIN: 8530.51.550 024 6635856 / 06 86491177 info@arkadeliansa.com Copyright 2013-2020 - Stichting de uittrekweg Oost Sidelinge 15c, 3043 JH, Rotterdam Rek: NL91RABO0138863520 Kvk: 58465383 RSIN: 8530.51.550 info@stichtingdeuittrekweg.com 010-2268839 Copyright 2013-2021 - Ark des Verbonds Oost Sidelinge 15c, 3043 JH, Rotterdam Rek: NL90RABO0121770974 Kvk: 09205171 RSIN: 8530.51.550 024 6635856 / 06 86491177 info@arkadeliansa.com Copyright 2013-2020 - Stichting de uittrekweg Oost Sidelinge 15c, 3043 JH, Rotterdam Rek: NL91RABO0138863520 Kvk: 58465383 RSIN: 8530.51.550 info@stichtingdeuittrekweg.com 010-2268839 Copyright 2013-2021 - Ark des Verbonds Oost Sidelinge 15c, 3043 JH, Rotterdam Rek: NL90RABO0121770974 Kvk: 09205171 RSIN: 8211622585 024 6635856 / 06 86491177 info@arkadeliansa.com